Samen werken aan de energievoorziening van de toekomst!

Achtergrond

Duurzaam Lochem staat centraal in deze proeftuin. Binnen enkele weken wist het burgerinitiatief “LochemEnergie” meer dan 1000 aspirant-leden aan zich te binden die actief willen meewerken aan versnelling van de transitie naar duurzame energie. Door de burgers er actief bij te betrekken wordt niet alleen naar de productiekant gekeken, maar juist ook naar de vraagkant en betere balancering daartussen. Een intelligent net draagt bij aan een duurzaam Lochem.

IPIN

Het Innovatieprogramma intelligente Netten (IPIN) wil de introductie van intelligente netten versnellen door samen met relevante partijen de samenwerking op nationaal niveau te versterken, kennis te verspreiden en randvoorwaarden te scheppen.
Vanuit IPIN in 2012 twaalf proeftuinen voor intelligente netten van start gegaan, waarbinnen geëxperimenteerd wordt met nieuwe technologieën, partnerschappen en samenwerkingsvormen. De proeftuin Slim Net in Duurzaam Lochem is een van de 12 proeftuinen, waarin samenwerking met de bewoner centraal staat.
Meer informatie: www.agentschapnl.nl/intelligentenetten

Bewoner participatie

Op een 'intelligent net' is er tweerichtings verkeer van energie tussen producenten en gebruikers en gebruikers onderling. Denk aan huishoudens die zonne-energie opwekken en hun overschot terugleveren aan het elektriciteitsnet. Of boeren die biogas maken uit mest en dat in het aardgasnet injecteren. Prosumenten (producent en consument) staan centraal in de proeftuin. Samen bouwen we aan de energievoorziening van de toekomst. Doe mee! Via Lochem Energie kan er deelgenomen worden aan de proeftuin.